श्रमिक हक सम्बन्धी वा अध्यागमन इमिग्रेसन वा अन्य फौज्दारी लगायतका समस्यामा सहयोगको लागि आवेदन फाराम

श्रमिक हक सम्बन्धी वा अध्यागमन इमिग्रेसन वा अन्य फौज्दारी लगायतका समस्यामा सहयोगको लागि आवेदन फारामश्री नेपाली राजदूतावास
तेल अविव इजरायल


Textile Center Building, 7Th Floor
2, Kaufman Street
Tel Aviv, 68012
Tel: 03 510 0111
Fax: 03 516 7965
Email: nepal.embassy@o12.net.il
nepembtelaviv@gmail.com


मलाई इजरायलमा रही काम गर्ने क्रममा निम्न समस्या परेकोले राजदूतावासबाट यथासम्भव पाउन सकिने आवश्यक सहयोग सिफारिस सल्लाह आदि पाउनको लागि उपलब्ध भएसम्मका आवश्यक कागजात तथा सूचनाहरु यसै साथ संलग्न गरी निवेदन पेश गरेको छु ।


समस्याको किसिम = चिन्ह लगाउनुस


१। रोजगारदाताले employer ले तलब सुविधा नदिएको / कामबाट निकालेको / दुव्र्यवहार गरेको / चोरी
कुटपिट वा अन्य आरोप लगाएको ……………………। ……………………॥
२। इमिगे्रसन समस्या ………………………………………………………………………………………………
३। लेन देन ठगी आदि सम्बन्धी
४। अन्य भए उल्लेख गर्ने ……………। ………………। …………………।
समस्याको छोटकरी तर स्पष्ट विवरण ……………………। …………………………। ……………………॥ ………… ………………………॥ …………………………। …………………………… ……………………॥ …………………… …………………। ……………………… …………………………॥ ………………॥ ………… ………॥ ……………………… ……………………… ……………………॥ …………………………… …………………………………………………। …………………………………॥ ………………………………………। …………………… ……………………। …………………… ……………… ………………………। …………………………। ………………… ……………………।

समस्याको विवरण यस फाराममा नअटाए अलग्गै सादा पानामा खुलाउनु होला
संलग्न कागजातहरु = चिन्ह लगाउनुस
१। नेपाली राहदानीको सक्कल ÷ प्रतिलिपि
२। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल ÷ प्रतिलिपि
३। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अंगेजी उल्था सक्कल ÷ प्रतिलिपी
४। अन्य कागजातहरु भए खुलाउने ……………………।
५। ………………………………………………………॥
६। ………………………………………………………॥


निवेदकको दस्तखत ……………………॥
पूरा नाम …………………………………… काम / केयर गिभर /कृषि कामदार आदि …………………
राहदानी नम्बर ……………………………। इजरायल प्रवेश गरेको मिति ………………………………॥
नेपालको स्थायी ठेगाना पूरा ः …………………………
इजरायलको ठेगाना पूरा ः ……………………………………………। …………। …॥
इजरायलको संपर्क टेलिफोन नम्बर ः ………………………………।
नेपालमा सम्पर्क गर्न आवश्यक भए सम्पर्क व्यक्तिको नाम ठेगाना र टेलिफोन नम्बर ……………………… ……………। …………………………… ………………………। …………………… ……………………………
: this site is constructed temporarily for a limited period of time!